SELUCK مدل ST4

دارای  4 زون با سیم

 بدون تلفن کننده

155.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

 SELUCK مدل ST100

دارای  4 زون با سیم

تلفن کننده 20 حافظه

240.000 تومان

جهت قیمت همکار تماس بگیرید

 FIREWALL مدل F6

داراي زون باسیم و بیسیم

 بدون تلفن کننده 

250.000 تومان

جهت قیمت همکاری تماس بگیرید 

 FIREWALL مدل F7

 دارای زون باسیم وبیسیم 

تلفن کننده 20 حافظه

355.000 تومان

جهت قیمت همکاری تماس بگیرید