سیستم درب کنترلی لولایی الکترومکانیک

BENINCA  ایتالیا مدلBILL30

حداکثر طول هر لنگه: 2 متر

حداکثر وزن هر لنگه: 300 کیلوگرم

 

سیستم درب کنترلی لولایی الکترومکانیک

BENINCA  ایتالیا مدلBILL50

حداکثر طول هر لنگه: 3 متر

حداکثر وزن هر لنگه: 350 کیلوگرم

 

سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 5

حداکثر وزن درب: 500 کیلوگرم

 

سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 8

حداکثر وزن درب: 800 کیلوگرم

 

سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 15

حداکثر وزن درب: 1500 کیلوگرم

 

سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 20

حداکثر وزن درب: 2000 کیلوگرم