کنترل تردد کارت و کد CF-860

ظرفیت کارت: 30000

ظرفیت ثبت رکورد: 50000

 

 

 کنترل تردد اثر انگشت و کارتZK-F11

ظرفیت اثر انگشت: 1500

ظرفیت کارت: 10000