ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@ تماس  با ادمین سایت از طریق تلگرام: myseller@ 

DS-2CE16D0T-IR

2 مگاپیکسل

TURBO HD 1080p

20 متر دید درشب

179.000 تومان

DS-2CE56D0T-IR

2 مگاپیکسل

TURBO HD 1080p

20 متر دید درشب

179.000 تومان

DS-2CE16D0T-IT1

2 مگاپیکسل

TURBO HD 1080p

20 متر دید درشب

212.000 تومان

DS-2CE16D0T-IT3

2 مگاپیکسل

TURBO HD 1080p

40 متر دید درشب

229.000 تومان

DS-2CE16D0T-IT5

2 مگاپیکسل

TURBO HD 1080p

80 متر دید درشب

263.000 تومان

DS-2CE56D7T-IT1

2 مگاپیکسل

WDR+TURBO HD 1080p

20 متر دید درشب

279.000 تومان

DS-2CE16D7T-IT

2 مگاپیکسل

WDR+TURBO HD 1080p

20 متر دید درشب

261.000 تومان

DS-2CE56D1T-VFIR3

2 مگاپیکسل

لنز وریفکال 2.8 به 12

40 متر دید درشب

380.000 تومان

DS-2CE16F1T-IT

3 مگاپیکسل

TURBO HD 

20 متر دید درشب

270.000 تومان

DS-2CE56F1T-IT1

3 مگاپیکسل

TURBO HD 

20 متر دید درشب

289.000 تومان

DS-2CE56F7T-IT3Z

3 مگاپیکسل + WDR

لنز وریفکال موتورایز 2.8 به 12

40 متر دید درشب

678.000 تومان

DS-2CE1AF7T-IT3Z

3 مگاپیکسل + WDR

لنز وریفکال موتورایز 2.8 به 12

40 متر دید درشب

702.000 تومان